ประวัติสหกรณ์ โดย : admin วันที่ : 2014-09-01 15:18:02 IP : 192.168.100.235
ความหมาย     รูปตราจักรภายใต้มหามงกุฏเปล่งรัศมีและดาว 3 ดวงรองรับอันเป็นตราราชการประจำกองทัพภาคที่ 3  รูปเกลียวเชือกสีรุ้ง และถุงเงินถุงทอง หมายถึง การรวมตัวกันเพื่อการออมในการสร้างประโยชน์ร่วมกัน และการพัฒนาความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ สังคมของสมาชิก และส่วนรวม ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความหมายแห่งอุดมการณ์สหกรณ์ ส่วนยันต์อกเลา ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางแคล้วคลาด และอยู่ยงคงกระพัน เมตตามหานิยม สามารถป้องกันอันตรายได้เป็นอย่างดี

    สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกองพลทหารราบที่ 4 โดยในปลายปี 2529 สมัย
พลตรี เจอ โพธิ์ศรีนาค ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกองพลทหารราบที่ 4 ได้มีดำริที่จะตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นในหมู่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองพลทหารราบที่ 4 และหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 ในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 4 จำกัด” ทั้งนี้ เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บรรดาข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้มีรายได้เป็นเงินเดือน ซึ่งมีจำนวนจำกัด ในบางคราวมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ประจำของตน เพื่อสนองความต้องการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ เป็นต้นว่า การรักษาพยาบาล การจัดหาที่อยู่อาศัย การสมรส การศึกษา และอื่น ๆ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องหันเข้าหาการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้อื่นบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการหรือลูกจ้างประจำชั้นผู้น้อย ซึ่งไม่มีหลักประกันอย่างอื่นนอกเหนือไปจากตำแหน่งและเงินเดือน เนื่องจากขาดหลักประกันอันมั่นคงนี้เอง จึงหาเงินกู้ได้ยาก ถึงแม้จะกู้ได้ก็ต้องยอมรับเงื่อนไขในเรื่องดอกเบี้ย ในอัตราสูง เช่น ร้อยละ 10 ถึง 15 ต่อเดือน ซึ่งเป็นภาระหนักจนเกินสมควร ส่วนใหญ่นั้นเมื่อเริ่มกู้เงินก็ยากที่จะหลุดพ้นหนี้สินได้ และยิ่งกว่านั้น หนี้สินยังทับถม พอกพูน ขึ้นเรื่อยๆ ฐานะทางการเงินก็นับวันแต่จะทรุดโทรมลงได้ มีช่องทางอยู่ทางเดียวที่บุคคลเหล่านี้จะสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ตนเอง และครอบครัวได้ ก็คือ “การออมทรัพย์” เพื่อจะได้มีเงินสำรองไว้สำหรับรายจ่ายอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามโอกาส จริงอยู่การออมทรัพย์นั้น   ใครๆ ก็อยากออม แต่ถ้าปล่อยตามลำพังก็มักจะไม่สำเร็จ ได้น้อยก็ใช้หมด ได้มากใช้มาก เป็นเงาตามตัว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีสถาบันอันถาวร เพื่ออำนวยความสะดวก และควบคุมการออมทรัพย์หรือการกู้ยืมเงินได้อย่างใกล้ชิด สถาบันนี้จะช่วยให้ผู้ออมเงินได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในเงินออมพอสมควร ช่วยให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันและเดือดร้อนทางการเงินผ่านพ้นวิกฤตไปได้ตามโอกาส โดยปราศจากการถูกบีบคั้นของเอกชนผู้ให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนช่วยให้หลุดพ้นหนี้สิน และมีฐานะทางการเงินดีขึ้น สถาบันที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวนี้ได้ก็คือ “สหกรณ์ออมทรัพย์”

            ฝ่ายกิจการพลเรือนของกองพลทหารราบที่ 4 ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ให้เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการขอจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ดังกล่าว ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน บรรดาข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกองพลทหารราบที่ 4 และหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ พร้อมกับได้จัดวิทยากรไปให้ความรู้ความเข้าใจ ในหลักการและวิธีการสหกรณ์ โดยในเริ่มแรกมีผู้ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมในการขอจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 4 จำกัด จำนวน 232 คน และชำระค่าหุ้นครั้งแรกเป็นเงิน 38,140 บาท กองพลทหารราบที่ 4 จึงได้กำหนดให้จัดประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาข้อบังคับ เลือกตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ และการดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์ ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2530 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเอกลักษณ์ไทย ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ เข้าประชุมรวม 129 คน โดย พลตรี เจอ  โพธิ์ศรีนาค เป็นประธานในที่ประชุม และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จำนวน 16 คน กำหนดข้อบังคับสหกรณ์ เพื่อถือใช้และให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 4 จำกัด” ที่ตั้งสำนักงาน อาคารกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

รายชื่อคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

            1. พลตรี เจอ                  โพธิ์ศรีนาค                    ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

            2. พันเอก จำกัด             กลันทะกะสุวรรณ           รองประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

            3. พันเอก วรรณะ           รอนราญ                        รองประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

            4. พันโท ชาญชัย            เพชรไทย                       เหรัญญิก

            5. พันโท สามารถ           อุไรวรรณ                       เลขานุการ

            6. พันเอก บุญลือ            จิตตะวิกูล                     กรรมการ

            7. พันเอก นริศ              ศรีเนตร                          กรรมการ

            8. พันโท ประสาศน์         เทพานวล                      กรรมการ

            9. พันโท เวชชัย              ดอกไม้                          กรรมการ

            10. พันโท วิเชียร             ไชยปกรณ์                     กรรมการ

            11. พันตรี สมมาตย์        น่วมอยู่                          กรรมการ

            12. พันตรี สุเมธ             เกษพรหม                      กรรมการ

            13. พันตรี สมพงษ์         อุปกิจ                            กรรมการ

            14. ร้อยโท สมบัติ           เพ็งนุ่ม                          กรรมการ

            15. ร้อยโท โกวิทย์           สุดใจ                            กรรมการ

            16. จ่าสิบเอก ทองอยู่      เพ็งหัวรอ                       กรรมการ

            ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ได้มีหนังสือขอจัดตั้งสหกรณ์ ถึงนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2530 และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียน สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 4 จำกัด ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ สทส (อ) 26/2530 เลขทะเบียนข้อบังคับ     ที่ สทส (อ) 41/2530 และ ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ได้จัดให้มีการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ในวันที่    2 เมษายน 2530 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เพื่อพิจารณากำหนดวันเริ่มดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการโดยทีประชุมใหญ่ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้

            1. กำหนดวันเริ่มดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2530 เป็นต้นไป

            2. แต่งตั้งข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์ ดังนี้

                        2.1 พันโท ประสาศน์       เทพานวล          เป็นกรรมการผู้จัดการ

                        2.2 พันตรี สมมาตร        น่วมอยู่              เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ

                        2.3 พันตรี ทองเริ่ม          กมุทา                เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน

                        2.4 ร้อยโท สมบูรณ์         แตงไทย             เป็นเจ้าหน้าที่บัญชี

                        2.5 ร้อยโท โกมล            ยิ้มอุบล             เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ

            สหกรณ์โดยคณะกรรมการดำเนินการชั่วคราว ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกในวันที่   23 เมษายน 2530 ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย พลตรี เจอ  โพธิ์ศรีนาค เป็นประธานในที่ประชุม มีสมาชิกเข้าประชุม 119 คน ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งสมาชิกเป็นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 1 จำนวน 15 คน

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1 ( ปี 2530 – 2531 )

            1. พลตรี เจอ                  โพธิ์ศรีนาค                    ประธานกรรมการ

            2. พันเอก จำกัด             กลันทะกะสุวรรณ           รองประธานกรรมการ คนที่ 1

            3. พันเอก วรรณะ           รอนราญ                        รองประธานกรรมการ คนที่ 2

            4. พันตรี ทองเริ่ม            กมุทา                            เหรัญญิก

            5. พันโท สามารถ           อุไรวรรณ                       เลขานุการ

            6. พันเอก บุญลือ            จิตตะวิกูล                      กรรมการดำเนินการ

            7. พันเอก ประสาศน์       เทพานวล                      กรรมการดำเนินการ

            8. พันตรี สมมาตย์          น่วมอยู่                          กรรมการดำเนินการ

            9. พันตรี สมเกีรยติ         จันทนา                          กรรมการดำเนินการ

            10. พันตรี สุเมธ             เกษพรหม                      กรรมการดำเนินการ

            11. พันตรี สมพงษ์         อุปกิจ                            กรรมการดำเนินการ

            12. ร้อยเอก บุญเลิศ        ขานสันเทียะ                  กรรมการดำเนินการ

            13. ร้อยเอก โกวิทย์         สุดใจ                            กรรมการดำเนินการ

            14. ร้อยโท สมบัติ           เพ็งนุ่ม                          กรรมการดำเนินการ

            15. จ่าสิบเอก ทองอยู่      เพ็งหัวรอ                       กรรมการดำเนินการ

            การเปลี่ยนชื่อสหกรณ์

          สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 4 จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2530 จากสมาชิกเริ่มแรก 363 คน ทุนดำเนินการจากทุนเรือนหุ้น เริ่มต้น 107,340 บาท เมื่อสิ้นปีทางบัญชี วันที่      30 ธันวาคม 2530 (9 เดือน) มีสมาชิก 1,471 คน ทุนดำเนินการ 7,494,880 บาท เป็นทุนเรือนหุ้น 1,266,880 บาท เงินรับฝาก 6,228,000 บาท และมีกำไรสุทธิ 133,104.07 บาท สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลได้ในอัตรา 12.0% และเงินเฉลี่ยคืน 10.0%

            ในปี 2531 ได้ขยายกิจการเปิดรับสมัครสมาชิกจากข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองพลทหารราบที่ 4 และหน่วยขึ้นตรงในจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ ตาก และสังกัดกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในจังหวัดพิษณุโลก และเปิดรับสมาชิกจากทุกหน่วยงานในกองทัพภาคที่ 3 ที่มิได้จัดตั้งสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ของตนเองในเวลาต่อมา

            กองทัพภาคที่ 3 ในสมัย พลโท ยิ่งยส  โชติพิมาย ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 3 และประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสหกรณ์ข้าราชการกองทัพภาคที่ 3 ปี 2535 ได้มีนโยบายและสั่งการให้ระงับการขอจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของกองทัพภาคที่ 3 และให้ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในจังหวัดพิษณุโลก มาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 4 จำกัด ซึ่งจัดตั้งมาหลายปี มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และมีข้าราชการรวมทั้งลูกจ้างประจำส่วนใหญ่ของกองทัพภาคที่ 3 เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 4 จำกัด อยู่แล้ว หากกองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นมาอีก จะเป็นการซ้ำซ้อนกันเกินความจำเป็น ฉะนั้น จึงเป็นที่มาของแนวความคิดในการขอเปลี่ยนชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 4 จำกัด” เป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด”

            สหกรณ์โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 4 จำกัด ชุดที่ 5 ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2535 ณ สโมสรบันเทิงทัพ       ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย พลตรี สมหมาย  วิชาวรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 4 จำกัด”      เป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด” ด้วยคะแนนเสียง 125 เสียง จากสมาชิกที่เข้าประชุม    142 คน และนายทะเบียนสหกรณ์ ได้รับจดทะเบียนโดยการเปลี่ยนชื่อดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2536

            การย้ายที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์

          สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530 จากสมาชิกที่ลงชื่อเพื่อขอจัดตั้งสหกรณ์ 232 คน เงินทุนเรือนหุ้นเริ่มแรก 38,140 บาท และเริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2530 มีสมาชิกเริ่มแรก 363 คน ทุนดำเนินการจากทุนเรือนหุ้นเพียง 107,370 บาท เท่านั้น การดำเนินงานของสหกรณ์เติบโตตามอายุขัยถึงวันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2555 รวมเวลาได้ 25 ปี จำนวนสมาชิกและสินทรัพย์ของสหกรณ์เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ทำให้พื้นที่สำนักงานของสหกรณ์ดูคับแคบลง ไม่เพียงพอต่อการให้บริการสมาชิก ที่ตั้งสำนักงานจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ทั้งนี้ เพื่อรองรับการดำเนินงานและธุรกรรมในด้านต่าง ๆ ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วถึง 5 ครั้ง เริ่มจาก สำนักงานสหกรณ์แห่งแรก ตั้งอยู่ในอาคารกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 แห่งที่สอง อาคารร้านค้าสวัสดิการกองพลทหารราบที่ 4 แห่งที่สาม อาคารสถานีวิทยุกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 แห่งที่สี่ อาคารกองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และปัจจุบันได้รับความกรุณาจากพลโท จิรเดช  คชรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด อนุญาตให้ใช้อาคารกิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์ ของกองทัพภาคที่ 3 เป็นสำนักงานใหญ่ของสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2550

 

Nike Zoom Winflo 2 Gray ADIDAS TUBULAR X PREMIUM ADIDAS ORIGINALS ULTRA BOOST NIKE ROSHE ONE HYPERFUSE FéRFI NIKE AIR FORCE 1 FLYKNIT CHAUSSURES ADIDAS SUPERSTAR HOMME AIR JORDAN 3.5 EBAY NIKE AIR MAX 90 HIGH Online Air Max 2016 Premium NIKE AIR HUARACHE PRM NIKELAB ROSHE DAYBREAK NIKE AIR FORCE ONE REEBOK PUMP FURY ROAD Jordan Hydro Retro 13 NIKE AIR JORDAN 5 RETRO Nike Air Max 90 UNDER ARMOUR CURRY 2 LOW NEW BALANCE SCHUHE ADIDAS EREDETIS ZX 8000 WEAVE NIKE ROSHE RUN