เข้าสู่ระบบสมาชิก

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้ที่นี่

Client Login


ประชาสัมพันธ์


ประกาศสหกรณ์

รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2562 รอบที่ 3 จ่ายวันที่ 14 มิ.ย.62
สสอท.เปิดรับสมาชิกรอบพิเศษ/2562
รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2562 รอบที่ 2 จ่ายวันที่ 31 พ.ค.62
ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ชะลอการเพิ่มหุ้นของสมาชิกสมทบชั่วคราว
รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2562 รอบที่ 1 จ่ายวันที่ 17 พ.ค.62
การให้เงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของสมาชิก ประจำปี 2562
ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การให้เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2562
ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตและด้านปฏิบัติการ
ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ยกเลิกการให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน(ปกติ)ในปีบัญชี 2563
ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ ปีบัญชี 2562
ประกาศทั้งหมด


อัตราดอกเบี้ย / งบดุล


 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก ร้อยละ/ปี
ออมทรัพย์ (คิดดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)  2.75
ออมทรัพย์พิเศษ(คิดดอกเบี้ยทุก 3 เดือน) 3.15
ประจำ 3 เดือน (เสียภาษี) 3.40
ประจำ 6 เดือน (เสียภาษี) 3.65
ประจำ 12 เดือน (เสียภาษี) 3.65

 

การกู้เงินและดอกเบี้ย
(คลิกที่้นี่เพื่ออ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การกู้เงิน)
กู้ฉุกเฉิน
และ
ฉ.ATM

- เป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป
- กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 90% ของค่าหุ้น
- ฉุกเฉินปกติ ไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 10 งวด
- ฉุกเฉิน ATM ไม่เกิน 80,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด
- อัตราดอกเบี้ย 5.90 %

กู้สามัญ

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

- ต้องเป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป

- กู้ได้ 70 เท่า ของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 2,500,000 บาท

- เงินเดือนหลังหักเงินทุกประเภทต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 30%

ของเงินได้รายเดือนแต่ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

- สมาชิกอายุ 55 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ 70% ของเงินได้รายเดือน คูณ 70 เท่า แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% แต่ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

- ต้องมีค่าหุ้น 10% ของเงินกู้สามัญ

- ทำสัญญารายใหม่ได้เมื่อส่งครบ 12 งวดขึ้นไป หรือ ตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร

- ผู้ที่เป็นสมาชิกหลัง 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 144 งวด

- ผู้ที่เป็นสมาชิกก่อน 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 285 งวด

- อัตราดอกเบี้ย 6.15% (บุคคลค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.90% (หุ้นค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.65% (เงินฝากค้ำประกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ สหกรณ์ ฯ

อาสาสมัครทหารพราน

- เป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป

- เป็น อส.ทพ. ครบ 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์กู้ได้และไม่เกิน 200,000 บาท

กรณีเกิน 200,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

เงินกู้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

- ต้องมีค่าหุ้น 10% ของเงินกู้สามัญ

-ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% แต่ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

- ผู้ที่เป็นสมาชิกหลัง 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 144 งวด

- ผู้ที่เป็นสมาชิกก่อน 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 285 งวด

- ส่งครบ 12 งวด ขึ้นไป สามารถกู้ใหม่ได้ หรือตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร

- อัตราดอกเบี้ย 6.15% (บุคคลค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.90% (หุ้นค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.65% (เงินฝากค้ำประกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ สหกรณ์ ฯ

 


จดหมายข่าว


จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2562


จดหมายข่าวฉบับที่ 2/2562


จดหมายข่าวฉบับที่ 3/2562

 


เลขบัญชีสหกรณ์


 

 


Facebook สหกรณ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

วีดีโอจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

  • ผู้เข้าชมวันนี้ 12 ครั้ง

    ผู้เข้าชมเดือนนี้ 12983 ครั้ง

    ผู้เข้าชมทั้งหมด 115408 ครั้ง