เข้าสู่ระบบสมาชิก

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้ที่นี่

Client Login


ประชาสัมพันธ์


ประกาศ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก

-------------------------------------------------------------------------------------

- สอ.ทภ.3 จก. งดรับสมัครผู้ที่เป็นสมาชิกกับสหกรณ์อื่น -

บุคคลภายนอกที่ต้องการสมัครสมาชิกคลิกที่นี่ครับ


เกี่ยวกับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

(คลิก)ประกาศสหกรณ์

รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2559 รอบที่ 13
รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2559 รอบที่ 12
รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2559 รอบที่ 11
รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2559 รอบที่ 10
รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2559 รอบที่ 9
รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2559 รอบที่ 8
เกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2559 รอบที่ 7
รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2559 รอบที่ 6
ประกาศรับสมัครสมาชิก เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดำเนินการ
ประกาศทั้งหมด


อัตราดอกเบี้ย / งบดุล


 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก ร้อยละ/ปี
ออมทรัพย์ (คิดดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)  3.00
ออมทรัพย์พิเศษ(คิดดอกเบี้ยทุก 3 เดือน) 3.40
ประจำ 3 เดือน 3.65
ประจำ 6 เดือน 3.90
ประจำสินมัธยัสถ์ (คิดดอกเบี้ยทุก 6 เดือน) 4.00
ประจำ 12 เดือน 3.90

 

การกู้เงินและดอกเบี้ย
(คลิกที่้นี่เพื่ออ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การกู้เงิน)
กู้ฉุกเฉิน

- เป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป
- กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 90% ของค่าหุ้น
- ฉุกเฉินปกติ ไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 10 งวด
- ฉุกเฉิน ATM ไม่เกิน 80,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด
- อัตราดอกเบี้ย 6.00 %

กู้สามัญ

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

- ต้องเป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป

- กู้ได้ 70 เท่า ของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 2,500,000 บาท

- เงินเดือนหลังหักเงินทุกประเภทต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 25%

ของเงินได้รายเดือนและไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท

- ต้องมีค่าหุ้น 10% ของเงินกู้สามัญ

- ส่งชำระไม่เกิน 300 งวด หรือไม่เกินเกษียณอายุราชการ
45 ปี หรือ 60 ปี แล้วแต่อย่างไหนถึงก่อน

- ทำสัญญารายใหม่ได้เมื่อส่งครบ 12 งวดขึ้นไป หรือ ตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร

- อัตราดอกเบี้ย 6.25% (บุคคลค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 6.00% (หุ้นค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.75% (เงินฝากค้ำประกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ สหกรณ์ ฯ

อาสาสมัครทหารพราน

- เป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป

- เป็น อส.ทพ. ไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์กู้ได้และไม่เกิน 200,000 บาท

กรณีเกิน 200,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

เงินกู้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

- ต้องมีค่าหุ้น 10% ของเงินกู้สามัญ

- ส่งชำระไม่เกิน 300 งวด หรือไม่เกินเกษียณอายุราชการ

45 ปี หรือ 60 ปี แล้วแต่อย่างไหนถึงก่อน

- ส่งครบ 12 งวด ขึ้นไป สามารถกู้ใหม่ได้ หรือตามที่

คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร

- อัตราดอกเบี้ย 6.25% (บุคคลค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 6.00% (หุ้นค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.75% (เงินฝากค้ำประกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ สหกรณ์ ฯ

 

งบดุล ณ สิ้นเดือน กันยายน 2557 (คลิก)

 


จดหมายข่าว


เลขบัญชีสหกรณ์


 

 


Facebook สหกรณ์