เข้าสู่ระบบสมาชิก

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้ที่นี่

Client Login


ประชาสัมพันธ์


รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560(คลิก)


สหกรณ์งดรับสัญญาเงินกู้
"สองวันทำการของสิ้นเดือนและวันทำการแรกของต้นเดือน"-------------------------------------------------------------------------------------

- สอ.ทภ.3 จก. งดรับสมัครผู้ที่เป็นสมาชิกกับสหกรณ์อื่น -

บุคคลภายนอกที่ต้องการสมัครสมาชิกคลิกที่นี่ครับ


เกี่ยวกับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สสอท.เปิดรับสมาชิกรอบพิเศษ (NEW)
(คลิก)
 


ประกาศสหกรณ์

การให้เงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของสมาชิก ประจำปี 2562
ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การให้เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2562
ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตและด้านปฏิบัติการ
ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ยกเลิกการให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน(ปกติ)ในปีบัญชี 2563
ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ ปีบัญชี 2562
รายชื่อสมาชิกรับสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกอาวุโสอายุ 70 ปี ขึ้นไป เดือน ธ.ค.61
รายชื่อผู้ได้รับสวัสดิการเงินบำเหน็จ สมาชิกอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เดือน ธ.ค.61
รายชื่อสมาชิกรับสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกอาวุโสอายุ 70 ปี ขึ้นไป เดือน พ.ย.61
รายชื่อผู้ได้รับสวัสดิการเงินบำเหน็จ สมาชิกอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เดือน พ.ย.61
กำหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดงาน ประจำปี 2562
ประกาศทั้งหมด


อัตราดอกเบี้ย / งบดุล


 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก ร้อยละ/ปี
ออมทรัพย์ (คิดดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)  2.75
ออมทรัพย์พิเศษ(คิดดอกเบี้ยทุก 3 เดือน) 3.15
ประจำ 3 เดือน (เสียภาษี) 3.40
ประจำ 6 เดือน (เสียภาษี) 3.65
ประจำ 12 เดือน (เสียภาษี) 3.65

 

การกู้เงินและดอกเบี้ย
(คลิกที่้นี่เพื่ออ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การกู้เงิน)
กู้ฉุกเฉิน
และ
ฉ.ATM

- เป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป
- กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 90% ของค่าหุ้น
- ฉุกเฉินปกติ ไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 10 งวด
- ฉุกเฉิน ATM ไม่เกิน 80,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด
- อัตราดอกเบี้ย 5.90 %

กู้สามัญ

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

- ต้องเป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป

- กู้ได้ 70 เท่า ของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 2,500,000 บาท

- เงินเดือนหลังหักเงินทุกประเภทต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 30%

ของเงินได้รายเดือนแต่ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

- สมาชิกอายุ 55 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ 70% ของเงินได้รายเดือน คูณ 70 เท่า แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% แต่ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

- ต้องมีค่าหุ้น 10% ของเงินกู้สามัญ

- ทำสัญญารายใหม่ได้เมื่อส่งครบ 12 งวดขึ้นไป หรือ ตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร

- ผู้ที่เป็นสมาชิกหลัง 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 144 งวด

- ผู้ที่เป็นสมาชิกก่อน 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 285 งวด

- อัตราดอกเบี้ย 6.15% (บุคคลค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.90% (หุ้นค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.65% (เงินฝากค้ำประกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ สหกรณ์ ฯ

อาสาสมัครทหารพราน

- เป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป

- เป็น อส.ทพ. ครบ 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์กู้ได้และไม่เกิน 200,000 บาท

กรณีเกิน 200,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

เงินกู้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

- ต้องมีค่าหุ้น 10% ของเงินกู้สามัญ

-ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% แต่ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

- ผู้ที่เป็นสมาชิกหลัง 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 144 งวด

- ผู้ที่เป็นสมาชิกก่อน 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 285 งวด

- ส่งครบ 12 งวด ขึ้นไป สามารถกู้ใหม่ได้ หรือตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร

- อัตราดอกเบี้ย 6.15% (บุคคลค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.90% (หุ้นค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.65% (เงินฝากค้ำประกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ สหกรณ์ ฯ

 

 


จดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2562

จดหมายข่าวฉบับที่ 2/2562

 


เลขบัญชีสหกรณ์


 

 


Facebook สหกรณ์