เข้าสู่ระบบสมาชิก

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้ที่นี่

Client Login


ประชาสัมพันธ์


ประกาศสหกรณ์

รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2562 รอบที่ 9 จ่ายวันที่ 23 ส.ค.62
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 63
การลงลายมือชื่อในสัญญาเงินกู้สามัญ
ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์
รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2562 รอบที่ 8 จ่ายวันที่ 9 ส.ค.62
การรับสมัครสมาชิกเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการดำเนินการ
รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2562 รอบที่ 7 จ่ายวันที่ 31 ก.ค.62
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การส่งคืนเงินกู้สามัญ
ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง สหกรณ์หยุดทำการ 1 วัน
รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2562 รอบที่ 6 จ่ายวันที่ 15 ก.ค.62
ประกาศทั้งหมด


อัตราดอกเบี้ย / งบดุล


 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก ร้อยละ/ปี
ออมทรัพย์ (คิดดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)  2.75
ออมทรัพย์พิเศษ(คิดดอกเบี้ยทุก 3 เดือน) 3.15
ประจำ 3 เดือน (เสียภาษี) 3.40
ประจำ 6 เดือน (เสียภาษี) 3.65
ประจำ 12 เดือน (เสียภาษี) 3.65

 

การกู้เงินและดอกเบี้ย
(คลิกที่้นี่เพื่ออ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การกู้เงิน)
กู้ฉุกเฉิน
และ
ฉ.ATM

- เป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป
- กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 90% ของค่าหุ้น
- ฉุกเฉินปกติ ไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 10 งวด
- ฉุกเฉิน ATM ไม่เกิน 80,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด
- อัตราดอกเบี้ย 5.90 %

กู้สามัญ

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

- ต้องเป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป

- กู้ได้ 70 เท่า ของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 2,500,000 บาท

- เงินเดือนหลังหักเงินทุกประเภทต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 30%

ของเงินได้รายเดือนแต่ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

- สมาชิกอายุ 55 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ 70% ของเงินได้รายเดือน คูณ 70 เท่า แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% แต่ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

- ต้องมีค่าหุ้น 10% ของเงินกู้สามัญ

- ทำสัญญารายใหม่ได้เมื่อส่งครบ 12 งวดขึ้นไป หรือ ตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร

- ผู้ที่เป็นสมาชิกหลัง 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 144 งวด

- ผู้ที่เป็นสมาชิกก่อน 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 285 งวด

- อัตราดอกเบี้ย 6.15% (บุคคลค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.90% (หุ้นค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.65% (เงินฝากค้ำประกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ สหกรณ์ ฯ

อาสาสมัครทหารพราน

- เป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป

- เป็น อส.ทพ. ครบ 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์กู้ได้และไม่เกิน 200,000 บาท

กรณีเกิน 200,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

เงินกู้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

- ต้องมีค่าหุ้น 10% ของเงินกู้สามัญ

-ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% แต่ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

- ผู้ที่เป็นสมาชิกหลัง 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 144 งวด

- ผู้ที่เป็นสมาชิกก่อน 1 ต.ค.60 ส่งชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 285 งวด

- ส่งครบ 12 งวด ขึ้นไป สามารถกู้ใหม่ได้ หรือตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร

- อัตราดอกเบี้ย 6.15% (บุคคลค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.90% (หุ้นค้ำประกัน)
อัตราดอกเบี้ย 5.65% (เงินฝากค้ำประกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ สหกรณ์ ฯ

 


จดหมายข่าว


จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2562


จดหมายข่าวฉบับที่ 2/2562


จดหมายข่าวฉบับที่ 3/2562

 


เลขบัญชีสหกรณ์


 

 


Facebook สหกรณ์